CONTRACT DE TRANSPORT

Nr. ……./ ………………

1. PARTILE CONTRACTANTE:

SC INTERAD SRL cu sediul in Com. Mogosoaia, Str. Viilor nr.52, Jud. Ilfov, Punct de Lucru ( adresa de corespondenta ):Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.168, bl.15, sc.A, ap.2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 23/799/2011, atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 14562475, tel/fax: 021 23031 22, cont bancar nr. RO55RNCB0280001930610001 deschis la BCR – Sucursala Dorobanti, reprezentata prin

Director General Adrian PUCHIU in calitate de PRESTATOR
Si
SC……………………………………………………………….. , cu sediul in………………………………
………………………………………………………., Atribut Fiscal……. CIF …………………….. ,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J………………………. , Cont bancar IBAN nr. :
………………………, deschis la banca:………………………………………….. , reprezentata prin

Administrator / Director………………………………, in calitate de BENEFICIAR

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul contract are ca obiect punerea la dispozitia beneficiarului pentru inchiriere autoturisme, microbuze si autocare pentru efectuarea transportului intern si extern de persoane, conform comenzilor transmise de beneficiar catre prestator.

3.OBLIGATIILE PARTILOR.:

3.1.OBLIGATIILE PRESTATORULUI

3.1.1Prestatorul se obliga sa asigure mijloacele de transport in stare de functionare si curatenie la ora si locul indicate de beneficiar in comanda transmisa pe e-mail.

3.1.2Sa execute conform contractului, in conditii optime de siguranta, transportul beneficiarului.

3.1.3Sa inlocuiasca pe cheltuiala sa, in timpul prevazut de legislatia in vigoare, masina ramasa in pana in timpul desfasurarii transportului, sau sa suporte eventualele interventii tehnice aparute in timpul programului.

3.1.4Sa asigure conducator auto cu tinuta corespunzatoare.

3.1.5Sa prezinte Beneficiarului documentele de transport pentru confirmare (foaie parcurs) in concordanta cu traseul efectuat, kilometrajul parcurs in timpul cursei.

3.1.6Sa efectueze transportul, in bune conditiuni, numai pe drumuri asfaltate, omologate si practicabile, in conformitate cu reglementarile in vigoare ( exclus drum de tara / forestier / cu pietris ), respectand limitele de inaltime si gabarit ale masinii, inclusiv protejand caroseria de crengi, etc.

3.2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

3.2.1Sa transmita Prestatorului datele necesare efectuarii in conditii optime a programului cu cel putin 24 ore inainte de inceperea programului: ore de prezentare, locul, durata deplasarii, itinerariul parcurs.

3.2.2Se obliga sa informeze pasagerii ca Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul calatorilor aflati in stare de ebrietate in mijlocul de transport pana in momentul in care acestia ajung intr-o stare care sa le permita sa calatoreasca in conditii optime, fara a periclita in vreun fel siguranta celorlalti pasageri sau a masinii.

3.2.3Se obliga sa aduca la cunostinta pasagerilor faptul ca in masini nu se consuma alimente si bauturi, nu se fumeaza si nu se transporta animale sau pasari, in timpul mersului pasagerii trebuie sa stea asezati pe scaune, sa nu se deplaseze sub nici o forma si sa-si puna centurile de siguranta, precum si faptul ca Prestatorul nu isi asuma nici o responsabilitate asupra continutului si cantitatii bagajelor, urmand ca toate amenzile si repercusiunile cu privire la aceste cazuri sa cada in sarcina beneficiarului.

3.2.4Sa suporte eventualele prejudicii aduse de pasageri in mod voluntar ( act de vandalism ) sau involuntar mijloacelor de transport (scaune, tapiterie, instalatii, geamuri, parbrize, caroserie, etc.), pe baza notei de constatare intocmita in acest sens.

3.2.5Sa suporte toate costurile in cazul nerespectarii programului din culpa pasagerilor sau datorita conditiilor din trafic.

3.2.6Sa asigure, in conformitate cu legislatia in vigoare, un ghid insotitor sau responsabil de grup si sa suporte toate cheltuielile de deplasare ale acestuia.

3.2.7Sa asigure timpul necesar de odihna al conducatorilor auto, conform legislatiei in vigoare si sa nu solicite incalcarea legislatiei rutiere.

3.2.8Sa semneze in fiecare zi foaia de parcurs cu specificarea timpului stat la dispozitie si a kilometrilor efectiv rulati in ziua respectiva.

3.2.9Sa asigure conducatorului auto serviciile de cazare si masa ( trei / zi ), cazarea se va asigura in hotelurile unde sunt cazati pasagerii sau in alte unitati hoteliere clasificate la minim 2* aflate in apropiere.

3.2.10Sa suporte toate prejudiciile aduse mijloacelor de transport, conducatoriilor auto si/sau pasagerilor de catre terte persoane care ataca sau care au intentia de a intimida pasagerii pe intreaga perioada de inchiriere a masinilor, inclusiv in timpul stationarii acestora, actiuni care sunt considerate acte de vandalims, acte de terorism, alte actiuni antisociale si in acceptiunea societatilor de asigurare.

3.2.11In situatia in care remedierea prejudiciilor produse in conditiile specificate in art. 3.2.4 si / sau art.3.2.10, Beneficiarul va suporta inclusiv daunele provocate prin stationarea mijlocului de transport, platind contravaloarea contractelor incheiate de Prestator cu terti si neonorate datorita imobilizarii masinii pentru reparatii sau sa plateasca obligatoriu suma minima de 200 euro/ zi / masina pana in momentul finalizarii reparatiilor.

3.2.12In cazul in care, in timpul si /sau la terminarea transportului pasagerii murdaresc si pateaza masina si aceasta trebuie curatata in interior si exterior in unitati specializate de curatare beneficiarul va suporta toate costurile.

4.TARIFUL SI MODALITATI DE PLATA

4.1Beneficiarul va efectua plata transportului la tarifele si termenele stabilite pentru fiecare

solicitare, inclusiv vizionari, conform facturilor eliberate. In cazul in care, prestatorul va asigura plata cheltuielilor care privesc mesele conducatorilor auto (3/zi), combustibil, taxe pentru parcare, intrari orase, treceri cu bacul, pod, tuneluri ale mijloacelor de transport, va factura catre Beneficiar c/val acestora urmand a fi platite in termen de maxim 10 zile calendaristice de la terminarea programului.

4.2. Contravaloarea serviciilor de transport, comandate si efectuate, se va achita de catre Beneficiar, in EURO ( extern ) sau in Lei (RON) la cursul valutar BNR + 2% din ziua facturarii la termenele de plata specificate pe factura si eventualele cheltuieli suplimentare (kilometrii suplimentari, ore suplimentare, taxe parcare, pod, bac, tuneluri, intrari in orase, depasirea perioadei, eventualele daune) in termen de maxim 10 zile calendaristice de la terminarea programului. Termenul de plata al facturii este cel mentionat pe aceasta. Daca Beneficiarul nu respecta aceasta obligatie, Prestatorul isi rezerva dreptul de a nu garanta serviciile comandate.

4.3Neajungerea facturii fiscale in original la Beneficiar nu-l exonereaza pe acesta de plata sumelor datorate.

4.4Factura se trimite prin e-mail, prin fax, prin delegat sau prin serviciile postale. Dovada de primire generata de sistemul informatic / sistemul de fax al SC Interad SRL, a furnizorilor de telefonie sau de catre serviciul postal, in sensul trimiterii facturii, respectiv a mesajului / apelului care contine factura constituind dovada deplina si neputand fi cotestata de catre Beneficiar. Beneficiarul este obligat sa transmita factura semnata si stampilata pe fax sau e- mail catre Prestator, acesta reprezentand dovada de primire si acceptare.

4.5In cazul in care factura primita de client nu este lizibila, contine erori de calcul sau de orice natura sau nu este de acord cu continutul acesteia, cumparatorul este obligat sa instiinteze despre aceasta SC Interad SRL in termen de 24 ore de la primire, prin fax sau e-mail in caz contrar considerandu-se ca factura este acceptata in forma trimisa Beneficiarului.

5.PENALITATI

5.1Pentru intarzierea in efectuarea platiilor ce decurg din prezentul contract, Beneficiarul

datoreaza penalitati de 3% pe zi de intarziere din valoarea sumelor facturate si neachitate pana in 30 de zile calendaristice de la data scadenta si 5% pe zi de intarziere din valoarea sumelor facturate si neachitate incepand cu cea de a 31-a zi calendaristica de la data scadenta pana in momentul achitarii integrale a sumei datorate. Penalitatile pot depasi valoarea sumelor asupra carora au fost calculate.

5.2 In cazul anularii comenzilor de transport confirmate Prestatorul va percepe Beneficiarului o penalizare astfel:

30% pentru anularea comenzii cu minim 20 zile lucratoare inaintea plecarii;

50% pentru anularea comenzii in intervalul 19 – 10 zile lucratoare inaintea plecarii;

75% pentru anularea comenzii in intervalul 2 – 9 zile lucratoare inaintea plecarii;

100% pentru anularea comenzii cu o zi lucratoare inaintea plecarii.

5.3 In cazul in care Beneficiarul intarzie plata sumelor de bani facturate cu peste cinci zile fata de termenul scadent stabilit prin prezentul contract, recuperarea debitului se va inainta catre o firma de colectare debite, situatie in care beneficiarul va suporta inclusiv plata comisionului perceput de aceasta companie si a tuturor cheltuielilor ce rezulta din procedura de recuperare.

6.NOTIFICARI

6.1Toate comenzile, instiintarile sau orice alte comunicari se vor face numai pe e-mail astfel:

6.1.1Daca sunt adresate prestatorului vor fi transmise pe adresa de e-mail:transport@interad.ro

6.1.2Daca sunt adresate Beneficiarului vor fi transmise pe adresa de e-mail a reprezentantului

SC ……………………………………………………. care a transmis comanda sau mesajul.

7.DISPOZITII GENERALE

7.1 Pentru comenzile care au ca obiect inchirierea mijloacelor de transport in BUCURESTI:

7.1.1O zi la dispozitie se considera in limita a 8 ore/zi si a 100 km./zi si ce depaseste se taxeaza suplimentar conform tarifelor stabilite pentru fiecare comanda.

7.1.2Un tur de oras pentru o jumatate de zi se considera in limita a 4 ore/zi si daca se depaseste aceasta limita se calculeaza o zi la dispozitie.

7.2 Pentru un TRANSFER in Bucuresti se iau in calcul maxim 2 ore si presupune transportul pasagerilor numai dintr-un singur punct de imbarcare catre o singura destinatie.

7.3 Pentru comenzile care au ca obiect inchirierea mijloacelor de transport in ROMANIA se iau in calcul minim 200 km./zi in limita a 10 ore/zi.

7.4Pentru comenzile care au ca obiect inchirierea mijloacelor de transport in STRAINATATE se iau in calcul minim 300 km./zi in limita a 10 ore/zi.

7.5Timpul de condus efectiv este de 9 ore/zi cu o pauza de minim 45 minute dupa o perioada de conducere de 4,5 ore si o pauza zilnica de odihna de 11 ore, conform legislatiei in vigoare.

7.6Toate amenzile (pentru nerespectarea limitelor de viteza, indicatoarelor rutiere, timpului de odihna al conducatorilor auto, etc.) suferite de conducatorii auto sau/si firma de transport din cauza sau la indicatia Beneficiarului sau pasagerilor, inclusiv prejudiciile ulterioare unei astfel de sactiuni (suspendari, anulari ale permisului de conducere, licente de transport, etc.), vor fi suportate de catre Beneficiar.

8.CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

8.1Partile se angajeaza sa nu divulge tertilor sau subcontractantilor nici o informatie referitoare la prezentul contract si tarifele stabilite pe perioada desfasurarii si dupa incetarea acestuia.

8.2Pe durata prezentului contract beneficiarul se obliga sa respecte parteneriatele prestatorului cu alti subcontractanti care pun la dispozitie mijloace de transport pentru onorarea comenzilor transmise. In situatia in care se constata ca beneficiarul a contactat direct un subcontractant in vederea obtinerii unei contraoferte, contractul se considera reziliat imediat, iar prestatorul isi rezerva dreptul de a solicita daune interese pentru nerespectarea clauzei de confidentialitate.

9.MODIFICAREA CONTRACTULUI

Modificarea se face cu acordul PARTILOR si se consemneaza printr-un ACT ADITIONAL.

10.REZILIEREA CONTRACTULUI

10.1Rezilierea contractului poate fi invocata de oricare dintre parti numai in scris.

10.2Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

11.FORTA MAJORA

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice aceasta situatie celeilalte parti in termen de 48 ore de la producerea sa si sa ia toate masurile posibile pentru a limita consecintele sale.

12.LITIGII

Toate litigiile aparute vor fi rezolvate de PARTI pe cale amiabila si daca acest lucru nu este posibil, vor fi supuse spre solutionare institutiilor specializate si competente din Romania.

13.VALABILITATEA CONTRACTULUI

Prezentul contract are valabilitate un an de zile, considerandu-se reinoit in mod tacit daca nu

a fost reziliat de vreo parte.

Prezentul contract este redactat pe patru pagini.

Incheiat astazi: ………………………….. si intocmit in 2 exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte.
PRESTATOR BENEFICIAR
SC INTERAD SRL SC ……………………………………………..
Director General Director / Administrator
Adrian PUCHIU ………………………………………………….